Siemens liên lạc chính 3TY7520-0A cho 3TF52 xúc

  • $76.25
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $76.25
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Sản phẩm mô tả

Thế điện liên hệ với bộ dụng cụ cho Siemens 3TF liên 3TF52;
3Poles với vít, máy giặt;
Số phần của chúng tôi: MCK-3TF52;
ORIGINAL phần số: 3TY7520-0A;

*Một phần này được không ORIGINAL thương nhưng mãi phiên bản, chúng tôi đã đề cập Siemens chỉ cho các mục đích của một phần số nhận dạng.*