Mối liên hệ chính của Siemens 3RT1975-6A cho tổ chức contactric 3RT1005

  • $200.00
    Đơn giá mỗi 
  • Tiết kiệm $200
Vận chuyển  Tính lúc thanh toán.


Mô tả

bộ truyền dẫn điện thay thế cho hãng công tử Siemens 3RT1075;
Ba cọc với ốc, vòi phun;
Số phần của chúng tôi là MCK-3RT1075.
Số bộ phận của OEM: 3RT1975-6A.

*Phần này không phải là sản phẩm của OEM, mà là phiên bản sau khi thị trường, chúng tôi chỉ đề cập đến Siemens để nhận diện số phần.